Introducció: illustrator

1. Capsa d'eines

2. Disseny d'una marca

 • El text. dissenyant un logotip
 • El dibuix, dissenyant un símbol
 • Modificació de formes i traços
 • Biblioteca de símbols

3. Creació d'un pattern

 • Organització i transformació
 • Editar colors
 • Buscatrazos i mascares

4. Disseny d'aplicacions corporatives

 • Importar altres il.lustracions
 • El text i el seu estil

5. Cartell publicitari

 • Treball per capes
 • Degradats i transparències

6. Exportació, magatzamatge

 • Arxius pdf
 • Exportació
 • Impresió


Mòdul Formatiu: Dibuix Artístic

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

 

UF 1. Color. Iniciació Durada: 33 h.

(es fa al 2on Quadrimestre)

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

Resultats d’aprenentatge

Desenvolupa les capacitats d’anàlisi, de percepció visual i de comprensió espacial.

Experimenta amb la teoria del color i entén la seva importància en els processos de creació artisticoplàstica i l’aplica a l’especialitat.

Criteris d’avaluació

 

Obté idees i resultats a partir de l’observació metòdica, la retentiva i la memòria visual. Presenta adequadament els treballs realitzats.

Té una idea completa i aplica correctament la teoria del color en casos pràctics relacionats amb l’especialitat.

Presenta adequadament els treballs realitzats.

Continguts

L’aparell visual i la percepció.

 

Teoria del color. Valors expressius i descriptius.

Tècniques, procediments i aplicació del color.

UF 2. Forma: anàlisi, estructura, representació. Iniciació Durada: 66 h. (es fa al 1er quadrimestre)

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

Resultats d’aprenentatge

Representa gràficament tant les formes de l’entorn com les idees pròpies.

 

Identifica els materials, tècniques i procediments del dibuix més usuals i els utilitza amb destresa com a eines bàsiques per a la recerca i definició formal d’imatges i per a la comunicació gràfica d’idees.

Desenvolupa la sensibilitat estètica, la creativitat i l’expressivitat personal.

 

Comprèn i aplica el dibuix artístic com un procés ordenat d’anàlisi, de síntesi i de representació gràfica.

Criteris d’avaluació

 

Descriu mitjançant el dibuix formes de la realitat o de la creació pròpia de manera que es transmeti una idea fidel de les seves característiques sensibles i estructurals.

Adequa els dibuixos als requisits formals, estètics, comunicatius, de casos específics relacionats amb l’especialitat.

Presenta adequadament els treballs realitzats.

 

Utilitza correctament els diferents materials, tècniques i procediments del dibuix en la representació gràfica de formes.

Selecciona els materials, tècniques i procediments gràfics més adequats als requisits formals, estètics, comunicatius de casos específics relacionats amb l’especialitat.

Explora amb mètode i amb autonomia les possibilitats plàstiques i expressives del dibuix i del color, les aplica de manera creativa en la representació gràfica.

Aporta solucions múltiples i diferents. Presenta adequadament els treballs realitzats.

Analitza, interpreta i representa adequadament composicions bi i tridimensionals. Forma i estructura.

Presenta adequadament els treballs realitzats.

Continguts

Elements del llenguatge gràfic plàstic. Forma i estructura. Forma i aparença exterior. Textures (acabats) La forma bi i tridimensional i la seva representació en el pla.

Conceptes bàsics de dibuix. El clarobscur. Les relacions de valor en la representació sobre el pla de la forma tridimensional. Valors expressius de la llum. La proporció.

Simetria.

 

Els materials de dibuix i les seves tècniques i procediments. Tècniques humides, seques i grasses.

Procés de creació. Dibuix projectual.

 

De la mimesi a la representació subjectiva de la forma. Processos d’anàlisi i síntesi. Conceptes bàsics de composició. Classes de composició

Dibuix ornamental. El mòdul i les estructures en repetició. Modulacions i ritmes.

Al present curs començarem per la UF2 per continuar seguidament amb la UF1